Banner

Egzamin zawodowy

Technik informatyk

Wybierz tryb nauki

Teoria
Praktyka

Technik informatyk

Strona przygotwoująca do kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik informatyk w oparciu o zmodernizowane podstawy programowe kształcenia.

 • Kiedy przeprowadzny jest egzamin zawodowy?

 • Szczegółowy harmonogram publikowany jest w Komunikacie dyrektora CKE dostępnym tutaj
 • Jak wygląda egzamin zawodowy?‎

 • Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

  Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu pisemnego/elektoronicznego składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

  Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadań egzaminacyjnych. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

 • Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin?

 • Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎

  1. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów),
  2. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

  Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

 • Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu?‎

 • Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

  Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

  Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację o wynikach.

Technik informatyk